Vorige

Hortipoint Groen en Sierteeltenquête 2023

Vertrouwen in 2024, maar imago van de sector moet verbeteren

Beeld
Vakblad voor de Bloemisterij

De sierteeltsector kijkt met vertrouwen naar 2024. 70% van de bijna 700 bedrijven die op De Hortipoint Groen en Sierteeltenquête hebben gereageerd is positief gestemd over het komende jaar. Het gros van de enquêtedeelnemers wil dat er actie wordt ondernomen om het imago van de sector te verbeteren. Men is ook bereid om daar geld in te steken.

Dit verwachtingen voor komend jaar zijn aanmerkelijk positiever dan de verwachting die bedrijven hadden voor 2023 vanwege enorm hoge energieprijzen, schaarste aan producten en daaraan gekoppelde hogere kosten en het wegvallen van afzetmarkten.

Enquêtedeelnemers verklaren hun positieve verwachting voor 2024 vooral met het argument dat de vraag goed is en men verwacht dat deze goed blijft. Voor bedrijven die verwachten dat 2024 een minder goed jaar wordt dan 2023, zijn vooral de hogere kosten daar debet aan. Maar ook de onrust in de wereld zorgt voor extra onzekerheid en bemoeilijkt de export naar landen die lijden onder conflicten.

Kansen worden er volop gezien. In de bloemisterijsector staat, net als in de enquête-uitslag van 2022, de schaarste op de markt op nr 1 al is dit wel minder vaak genoemd, namelijk 36% tegen 54% in 2022. Duurzaamheid zien alle sectoren meer als kans dan in 2022. In de boomkwekerijsector en de groensector blijft de vergroening van Nederland de grote motor achter de goede vraag naar hun producten en diensten. De bloemisten zien vooral de algemene aandacht voor bloemen en planten als kans.

Loonkosten zijn een bedreiging

In vrijwel alle sectoren is de toename van de loonkosten met stip gestegen als bedreiging in vergeleken met de uitkomst van de Hortipoint Groen en Sierteeltenquête van vorig jaar. Ook zijn er in alle sectoren meer zorgen over de politieke onrust en de kosten die gepaard gaan met duurzaamheidseisen. Daarnaast baart vooral bij ondernemingen in de bloemisterij, boomkwekerij en de bloembollen het overheidsbeleid steeds grotere zorgen. De beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds meer als problematisch ervaren door ondernemers in de bloembollensector. Meer dan 50% geeft aan dat ze zich hierover zorgen maken tegen 43% in 2022. Bloemisten zijn nog steeds het meest bezorgd over de koopkracht van consumenten en de weerslag die dat mogelijk heeft op de bloemen- en plantaankopen.

Imago

De tuinbouwsector ziet zich zelf graag als innovatief, hardwerkend en een sector met een grote bijdrage aan de Nederlandse economie en producent van mooie producten. In de pers wordt de sector echter vaak gekoppeld aan milieuvervuiling, grote energieverbruikers en andere negatieve kenmerken. Vooral de glastuinbouw en de bloembollenteelt zijn vaak mikpunt van kritiek. Van de ruim 200 ondervraagden uit de bloemisterijsector denkt een kwart dat het imago van de eigen sector niet goed is en in de bloembollensector ligt dit percentage op 44%. Ook overheerst in beide sectoren de stemming dat het imago de laatste drie jaar iets verslechterde. Van de ondervraagden uit de bloemisterijsector denkt de helft dat het bestaansrecht van de sector buiten kijf staat. In de bloembollensector is dat 65%.

Bedrijven in de bloemisterijsector wijten het negatieve imago aan het (vermeende) hoge gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen en energie en de verkeerde beeldvorming in de media wat vooral leidt tot negatieve berichten. Onbekendheid met de sector speelt daarbij een rol. Daarnaast vindt een deel dat critici te veel aandacht krijgen. Ondervraagden die positief denken over het imago van de bloemisterij- en de bloembollensector baseren dit op hun gevoel dat de producten die ze telen nog steeds geliefd zijn en bijdragen tot het positieve beeld van Nederland als bloemenland met onder andere bloeiende bollenvelden.

Bijna 70% van de ondervraagden uit de bloemendetailhandel denkt dat hun imago redelijk goed is. Vooral omdat de producten die zij verkopen nog steeds geliefd zijn. Kritischer is men over het imago van hun leverancier(s). Volgens een kwart heeft de sierteeltsector te kampen met een afbrokkelend imago en ruim 70% van de bloemisten denkt dat een negatief imago van de sierteeltsector uitstraalt op de bloemendetailhandel.

Negatieve beeldvorming

De media, maar ook de overheid, de politiek, activisten en milieuorganisaties (NGO’s) wordt negatieve beeldvorming verweten. Volgens twee derde van de ondervraagden laat de overheid het geluid van burgers en belangenorganisaties te veel mee wegen in het beleid voor de sector. Daarnaast vindt driekwart dat de overheid onvoldoende het economisch belang van de sector onderkent.

Veel enquêtedeelnemers vinden echter ook dat de sector zelf, de kwekers en de brancheorganisaties het imago (deels) bepalen. Meer dan de helft vindt dat de goede bedrijven lijden onder de slechte bedrijven en dat deze grotendeels het imago bepalen.

Gebrek aan kennis over wat er allemaal er in de sector gebeurt, vormt vaak de basis van de negatieve berichtgeving. Dit vindt in bloemisterij- en bloembollensector ruim 80% van de ondervraagden. Anderzijds is bijna 60% van de enquêtedeelnemers van mening dat tegen oneerlijke, niet op feiten gebaseerde uitspraken niet op te boksen is.

Actie ondernemen

Het gros van de enquêtedeelnemers wil dat er actie wordt ondernomen om het imago van de sector te verbeteren. Men is ook bereid om meer geld te steken in sectorpromotie, het ware verhaal vertellen en voorlichting gebaseerd op feiten. Steek in op wat er allemaal goed gaat in de sector, welke mooie producten er geteeld worden die goed zijn voor ons welzijn en leefomgeving en welke inspanningen er worden gedaan op gebied van duurzaamheid. Over het algemeen vindt circa de helft van de ondervraagden dat de sectorpromotie de laatste jaren onvoldoende is opgepakt en dat daar nu de zure vruchten van wordt geplukt.

Volgens een deel van de ondervraagden is er ook een taak voor henzelf en de sector om de oorzaak van de kritische geluiden weg te nemen door nog meer inzetten op duurzaamheid, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en (fossiele) energie.

Opvallend

Meer dan 60% van de ondervraagden uit de bloemisterijsector vindt dat het ontbreekt aan een eenduidige en gemeenschappelijke stem in de sectorpromotie.

Alle uitkomsten van De Hortipoint Groen en Sierteeltenquête 2023, inclusief toelichting, zijn te vinden in dit (openbare) digitale magazine

De antwoorden vanuit de bloemisterijsector op de vraag ‘Welke ontwikkelingen bieden voor uw bedrijf de meeste kansen?’
Bedrijven in de bloemisterijsector wijten het negatieve imago (zie afbeelding hieronder) aan het (vermeende) hoge gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen en energie en de verkeerde beeldvorming in de media. Een positief gevoel over het imago is gebaseerd op het gevoel dat de siergewassen nog steeds geliefd zijn. Hierboven in de wordcloud de genoemde antwoorden, waarbij geldt: des te groter en vetter, des te vaker het is genoemd

Alle uitkomsten van De Hortipoint Groen en Sierteeltenquête 2023, inclusief toelichting, zijn te vinden in dit (openbare) digitale magazine

Vakblad voor de Bloemisterij 26, 2023

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster