Vorige

Disclaimer

Disclaimer Stichting Hortipoint

Gebruiksvoorwaarden
 • Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle websites, abonnementen en publicaties van Stichting Hortipoint. Hieronder vallen alle websites van merknamen van Hortipoint, te weten Hortipoint, Vakblad voor de Bloemisterij, De Boomkwekerij, Tuin en Landschap, Bloem en Blad en Floribusiness.
 • Door een overeenkomst te sluiten met Hortipoint, gebruik te maken van de websites van Hortipoint en de daarop geboden informatie, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
Gebruik van informatie Hortipoint
 • De door Hortipoint geleverde informatie is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze websites of aan u toegestuurde informatie worden ontleend. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
 • Ondanks het feit dat Hortipoint zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van haar websites en geleverde diensten en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Hortipoint niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
 • Hortipoint wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van onze websites uitdrukkelijk van de hand.

Oneigenlijk gebruik
 • Gebruik van websites dat: a. het gebruik van andere bezoekers stoort, b. het functioneren van onze websites in gevaar kan brengen of c. de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Hortipoint behoudt zicht het recht voor het account van de gebruiker in een dergelijk geval af te sluiten.

Informatie van Hortipoint
 • Voor de juistheid en volledigheid van de berichtgeving, feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten op de websites van Hortipoint, kan Hortipoint niet instaan. Hortipoint geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Hortipoint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Informatie van derden
 • Op de websites van Hortipoint worden, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Hortipoint niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Hortipoint wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.
Intellectuele eigendomsrechten
 • Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs- en merkenrechten alsmede databankrechten ten aanzien van teksten, informatie, grafieken, grafisch materiaal en logo’s) ten aanzien van de websites van Hortipoint, de daarop gepubliceerde informatie of de via abonnementen verspreide informatie komen uitsluitend toe aan Hortipoint. Niets in deze gebruikersvoorwaarden strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht.
 • Behalve het downloaden en printen van de door Hortipoint verstrekte informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de websites, de daarop gepubliceerde informatie of de via abonnementen door Hortipoint verspreide informatie, openbaar te maken of te verveelvoudigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
 • Onder het hiervoor genoemde verbod valt eveneens het verspreiden of delen van Hortipoint afkomstige informatie binnen een organisatie. Indien meerdere personen binnen uw organisatie gebruik willen maken van de van Hortipoint afkomstige informatie, dient per persoon een abonnement met Hortipoint te worden afgesloten.
 • Bij niet-nakoming van deze voorwaarden is de abonnee per overtreding een onmiddellijk opeisbare contractuele boete verschuldigd van tenminste driemaal de door Hortipoint gebruikelijk gehanteerde jaarlijkse vergoeding voor het door de abonnee afgesloten abonnement. Dit laat onverlet het recht van Hortipoint om aanspraak te maken op de daadwerkelijk door haar geleden schade en alle door haar gemaakte kosten, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
 • Hortipoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van haar websites, de daarop gepubliceerde informatie of via de abonnementen verspreide informatie. Onder andere aanvaardt Hortipoint geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar websites of diensten, (b) de informatie die op of via de websites ter beschikking wordt gesteld, (c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de websites of per e-mail aan SVS wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (d) het verlies van gegevens, (e) downloaden of gebruik van software die via onze websites beschikbaar wordt gesteld, of (f) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
 • De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Hortipoint.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Op deze gebruikersvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Wijzigingen
 • Hortipoint behoudt zich het recht voor om de informatie op haar websites en in publicaties (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen. Hortipoint informeert u via de website over eventuele wijzigingen in de voorwaarden.

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
 • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster