Vorige

Nitraatrichtlijn door aanpassingen iets praktischer

Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) is na consultatie aangepast. Hierdoor zijn de maatregelen beter toe te passen in de praktijk. Bovendien zijn de meest negatieve economische effecten deels opgevangen. De door de sector voorgestelde maatwerkaanpak wordt verder uitgewerkt.

Één van de aanpassingen betreft de verplichte rotatie met rustgewassen zodat er minder meststoffen uitspoelen naar het grondwater. Die maatregelen geldt alleen nog waar ze het meest effect hebben: op zand- en lössgronden. Omdat de impact op klei- en veengronden gering is, worden deze gronden hiervan uitgezonderd. De verplichte rotatie met rustgewassen is eveneens niet van toepassing bij de biologische akkerbouw en langjarige teelten, zoals de bomenteelt, aspergeteelt en sommige sierteelten.

De verplichting om uiterlijk 1 oktober een vanggewas in te zaaien gaat ook alleen gelden op zand- en lössgronden. Wintergewassen worden uitgezonderd van deze regel, mogelijk kunnen de volgende teelten in die categorie gaan vallen: wintergroenten, bloembollen die in najaar worden gepoot, suikerbieten en zetmeelaardappelen. Hierover volgt nog een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM).

Maatwerkaanpak

De consultatie, sectorgesprekken, Tweede Kamermoties en analyses van diverse kennis- en adviesinstellingen hebben niet alleen geleid tot genoemde aanpassingen. De sectorpartijen LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, BO Akkerbouw, NZO, Rabobank en Cumela hebben tevens gezamenlijk het initiatief genomen tot een zogeheten ‘maatwerkaanpak’. Daarbij werkt de ondernemer met een op zijn of haar bedrijf aangepast plan aan het bereiken van de waterkwaliteitsdoelen. Afgesproken is om deze maatwerk aanpak gezamenlijk met het Rijk verder uit te werken.

Mestbeleid

Er is 118,7 miljoen euro vrijgemaakt voor toekomstig mestbeleid. Dit geld wordt de komende 4 jaar ingezet voor onder meer onderzoeksprojecten, ondersteuning van gebiedsprocessen, monitoring, toezicht en handhaving. Nederland is verplicht om elke vier jaar een actieprogramma Nitraatrichtlijn in te dienen bij de Europese Commissie, waarin wordt aangeven hoe ons land het mestbeleid versterkt zodat de waterkwaliteit verbetert.

Forse impact

Landbouwminister Carola Schouten van LNV gaf bij de publicatie van het ontwerp 7e AP aan open te staan voor aanpassingen, mits het alternatief evenredig bijdraagt aan het halen van de gestelde waterkwaliteitsdoelen en alternatieven ook uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Ondanks de aanpassingen blijft het 7e AP volgens Schouten en minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat een stevig maatregelenpakket met forse impact op de land- en tuinbouw. De opgave om de waterkwaliteit te verbeteren is echter groot en ook het huidige pakket blijkt volgens de berekeningen van de milieueffecten nog onvoldoende om de doelen voor oppervlaktewaterkwaliteit van de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te halen. Een nieuw kabinet moet daar – in samenhang met het stikstof- en klimaatdossier – verdere keuzes in maken. De ministerraad heeft ingestemd met de aanpassing. Het definitieve 7e AP gaat nu naar de Tweede Kamer.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster