Vorige

Miljoenennota: steun voor huishoudens, maatregelen voor bedrijven

Tekst
Beeld
Ministerie van Financiën

De Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2023 staat vooral in het teken van de noodzaak om stijgende lasten voor burgers, maar ook bedrijven, te beperken. Het kabinet kiest er hierbij voor om vooral huishoudens te ondersteunen. Voor het bedrijfsleven wordt in de Miljoenennota en Rijksbegroting ingezet op verduurzaming en energiebesparende maatregelen.

Het economisch perspectief voor 2023 is onzeker, door grote schommelingen in energie- en grondstofprijzen en oplopende inflatie. Het kabinet trekt voor de kortere termijn extra geld uit om de negatieve effecten te verminderen. Tegelijkertijd investeert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) óók actief in de toekomst door extra in te zetten op groei via innovatie, verduurzaming en digitalisering.

Belastingmaatregelen voor bedrijven, zoals winstbelasting, worden versoberd. Daar staat een pakket tegenover om lasten voor mkb-ondernemers op onderdelen te verlagen. Het kabinet trekt daar deze kabinetsperiode €500 miljoen per jaar voor uit, en vanaf 2028 jaarlijks €600 miljoen structureel. In dit pakket voor het mkb worden werkgeverslasten verlaagd, extra subsidies versterkt zodat bedrijven kunnen verduurzamen en hun energieverbruik kunnen verminderen. Ook wordt de werkkostenregeling verruimd, zodat bedrijven belastingvrij meer vergoedingen kunnen geven aan hun werknemers.

Werken moet lonen

Het kabinet wil perspectief bieden aan lagere en middeninkomens. Met als uitgangspunt dat werken moet lonen. Daarnaast neemt het kabinet – in het verlengde van het coalitieakkoord – maatregelen om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Dit schrijven de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) in hun begroting die vandaag aan de Tweede Kamer is overhandigd.

Daarom gaat bijna €5 miljard naar structurele maatregelen, waaronder een verhoging van het wettelijke minimumloon (WML) met 10%, een verhoging van de arbeidskorting en een verlaging van het tarief van de eerste loon- en inkomstenbelastingschijf. Verder werkt het hogere minimumloon ook door in de gekoppelde uitkeringen (zoals de AOW en de bijstand) en leidt naar verwachting ook tot loonstijgingen in de loonschalen vlak boven het minimumloon.

Koopkracht- en energiepakket

Het kabinet voelt een grote verantwoordelijkheid om huishoudens en bedrijven in deze moeilijke periode te ondersteunen. Daarom is er een koopkracht- en energiepakket gemaakt om de lasten te verlagen. De overheid kan niet alle pijn wegnemen, maar kan wel helpen de grootste klappen op te vangen, ook via het stelsel van belastingen. In de Prinsjesdagstukken presenteert het kabinet een uitzonderlijk groot pakket koopkrachtmaatregelen met een omvang van €17,2 miljard, waarvan €5 miljard structureel.

Er worden meerdere maatregelen voorgesteld om de belastingdruk op arbeid en vermogen structureel meer in balans te brengen. Het gaat om wijzigingen in het vpb-tarief, een versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en het afschaffen van de doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s).

De opbrengst van deze lastenverzwaringen wordt deels teruggesluisd in structurele maatregelen waar het MKB van profiteert. Er wordt structureel 600 miljoen uitgetrokken om de werkgeverslasten van bedrijven te verlagen en investeringen aantrekkelijker te maken.

Investeren in infrastructuur

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar houden. Voor 2023 is daarvoor €12,9 miljard beschikbaar. Voor onderhoud aan wegen, vaarwegen en het spoor wordt fors geld uitgetrokken. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen investeren hier het komende jaar €4 miljard in. Er gaat €2 miljard naar spoor, €1 miljard naar wegen, €500 miljoen naar vaarwegen en €500 miljoen naar waterbeheer zoals dijken.

Zoals ook in de troonrede werd vermeld wil het kabinet de komende jaren veel nieuwe woningen bouwen, zodat starters weer een kans maken en jonge gezinnen kunnen doorstromen op de woningmarkt. Nieuwe woonwijken moeten goed bereikbaar zijn. Harbers en Heijnen maken daarvoor in 2023 €900 miljoen vrij.

Ook na 2023 blijft IenW bezig met de nieuwe woningen. Van de €7,5 miljard die in het coalitieakkoord is afgesproken voor de bereikbaarheid van nieuwe woningen, is een deel uitgegeven en na 2023 nog ongeveer €6 miljard beschikbaar. 

Grote opgaven

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat in 2023 aan de slag met een aantal grote opgaven. Voor boeren, tuinders en vissers zijn het zware, onzekere tijden. De Nederlandse natuur moet worden hersteld en versterkt. Dat vraagt om een nieuwe balans. Het weer in balans brengen van landbouw en natuur vraagt om ingrijpende keuzes.

Voor de glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen is in 2023 €77 miljoen aan budget beschikbaar. Een groot deel daarvan is bestemd voor subsidies op het terrein van energiebesparing en duurzame energie in de glastuinbouw.

In 2023 staat ook de gebiedsgerichte aanpak in het landelijk gebied centraal. Provincies stellen in samenwerking met lokale partijen samenhangende gebiedsprogramma’s op, die uiterlijk 1 juli 2023 klaar zijn. Aan de opgaves die er liggen voor stikstofreductie leveren alle sectoren een evenredige bijdrage, dus naast de landbouw ook de industrie, bouw en mobiliteit. Ook hier worden doelen voor vastgesteld.

In aanvulling op bestaande middelen is tot en met 2035 €24,3 miljard beschikbaar in een Transitiefonds voor de samenhangende aanpak van stikstof, water en klimaat en de transitie van de landbouw in het landelijk gebied. Om provincies al in 2022 en 2023 tegemoet te komen en de aanpak te versnellen is €504 miljoen vrijgemaakt om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan.

Stimuleren gezonde leefomgeving

Het kabinet zet zich in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland door het stimuleren van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Daar begint het voorkomen van veel gezondheidsproblemen mee. 

Een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl is sporten en bewegen. Daarom is het volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noodzakelijk dat meer Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoen. Om dit te bereiken wordt de Beweegalliantie in 2023 verder uitgebouwd, Sordt het Sportakkoord doorgezet en worden de lokale coalities verbreed met het thema ‘Bewegen’. 

Herinvoering basisbeurs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet extra geld in voor het herstel van koopkracht onder studenten. Het kabinet trekt hier incidenteel €500 miljoen voor uit. Dit komt neer op €165 per maand bovenop de aangekondigde basisbeurs voor uitwonende mbo-, hbo- en universitaire studenten voor het studiejaar 2023/2024. Dit hangt samen met de geplande herinvoering van de basisbeurs.

Om ervoor te zorgen dat Nederland als kennisland in de wereldtop blijft, investeert het kabinet extra in hoger onderwijs en wetenschap. Hiervoor is €500 miljoen extra per jaar beschikbaar. Daarnaast is de emancipatie van het mbo een belangrijk thema. Het kabinet maakt zo’n €350 miljoen structureel vrij voor het mbo. 

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster