Vorige

Glastuinbouw zet extra stappen om Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen

Beeld
Joef Sleegers

De verbetering van de waterkwaliteit gaat niet snel genoeg om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. Om aan deze Europese richtlijn te voldoen zijn extra stappen nodig, concludeert het Hoogheemraadschap van Delfland. Glastuinbouw Nederland heeft samen met het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG) een pakket aan maatregelen beschreven onder de noemer ’Goed Huisvaderschap’. Hiermee kunnen glastuinders de laatste stappen zetten om de emissie helemaal naar nul te brengen.

Voorlopig is dit pakket ’een dringend advies’ aan ondernemers. Binnen het Platform Duurzame Glastuinbouw wordt gekeken of enkele onderdelen misschien in de wetgeving worden opgenomen.

Het ’Goed Huisvaderschap’ omvat de volgende punten:

1. Glastuinbouwbedrijven gaan na hoe zij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen beperken tot het hoogst noodzakelijke niveau. Zij raadplegen jaarlijks bij het opstellen van hun gewasbeschermingsplan de IPM-tool en verwerken de meest recente inzichten in het gewasbeschermingsplan, waarin de gewasbeschermingsstrategie van het komende jaar is beschreven.

2. Glastuinbouwbedrijven met een glasoppervlak van 1,0 ha of meer raadplegen minimaal vier keer jaar een gewasbeschermingsadviseur (bijvoorbeeld aangesloten bij Agrodis of vergelijkbare organisatie) om hun gewasbeschermingsstrategie te bespreken met het doel om zo min mogelijk chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Daarbij worden ook de nieuwste inzichten met betrekking tot weerbaar telen en monitoring van ziekten en plagen besproken. Kleinere bedrijven doen dit minimaal twee keer per jaar.

3. Glastuinbouwbedrijven bezoeken de bijeenkomsten die in hun vestigingsgebied worden georganiseerd om de waterkwaliteitsgegevens te bespreken, kennis te delen en oorzaken te achterhalen van geconstateerde stoffen in oppervlaktewater.

4. Nieuwe watertechnische installaties worden vanaf 1-1-2026 aangelegd met HortiQcertificering.

5. Glastuinbouwbedrijven stellen een schematische tekening op van alle leidingen, goten, bakken, buffers, opvangvoorzieningen, watermeters, appendages en overige onderdelen van het watersysteem, inclusief lozingsleidingen en overloopleidingen.

6. Leidingen van glastuinbouwbedrijven die uitkomen in de sloot en waarvan de functie niet bekend is, worden blijvend waterdicht afgesloten of verwijderd.

7. Glastuinbouwbedrijven zorgen ervoor dat er geen hemelwaterafvoer direct op de riolering is aangesloten. Bedrijven onderzoeken dit zelf, voor zover dat mogelijk is, en volgen eventuele aanwijzingen van de gemeente op. Het hemelwater wordt niet meer op het riool afgevoerd, maar naar het oppervlaktewater.

8. Glastuinbouwbedrijven beoordelen of alle waterstromen die, al dan niet via een buffer, geloosd moeten worden op de riolering, ook daadwerkelijk op de riolering worden geloosd en dat de beschikbare aansluitcapaciteit niet wordt overschreden.

9. Glastuinbouwbedrijven met substraatteelt laten elk kwartaal een monster van het onderbemalingswater analyseren op hoofd- en spoorelementen. Een verhoogd nitraatgehalte is een aanwijzing voor een lekstroom. Indien het nitraatgehalte hoger is dan 5 mmol/l, stelt de ondernemer een onderzoek in naar de mogelijke oorzaak van het verhoogde nitraatgehalte en neemt maatregelen om de lekstroom te stoppen. Die maatregelen betreffen onderzoeken naar de waterdichtheid van hun vloer en/of bovengrondse en ondergrondse leiding- en gotensysteem. Onderzoek kan bijvoorbeeld inhouden het door een installatiebedrijf op druk laten zetten (afpersen) van leidingen, het laten controleren (mobiele meting) van een teeltvloer op lekkage en waar dat aanvullend nodig is, het werken met kleurstof of rook. Indien uit een controleanalyse blijkt dat het onderbemalingswater nog te veel nitraat bevat, zullen maatregelen worden genomen en het onderzoek worden herhaald.

10. Voor de bovenstaande punten geldt dat de ondernemer een beschrijving opstelt, waarin wordt omschreven op welke wijze de bovengenoemde voorwaarden zijn ingevuld. Deze beschrijving en de bijbehorende stukken zoals het gewasbeschermingsplan (punt 1), de schematische tekening (punt 5), de analyses van het onderbemalingswater (punt 9) worden op verzoek toegezonden aan het bevoegd gezag.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster